A GÉPKÖZVETÍTŐ KFT.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

 

Bevezető nyilatkozatok

 

A Gépközvetítő Kft. tiszteletben tartja, védi és titkosan kezeli az Ön személyes adatait. Az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi szabályzat alapján a törvényeknek megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, nyilvánosságra nem hozzuk és azokat csak saját céljainkra használjuk fel. Ettől eltérő esetet képez, amikor ügyfelünk hozzájárul adatainak harmadik fél részére történő átadásához az on-line vagy egyéb írásos szerződési feltételek elfogadásával, ám ekkor is adatait kizárólag értékesítési ill. közvetítési céllal adjuk ki. A Gépközvetítő Kft. kiemelten fontosnak tartja, hogy az oldalaira bevitt információk (kivéve a felvitelt követően nyilvánossá tett adatok) még a rendszer tagjai között se legyenek átjárhatók. A Gépközvetítő Kft. garantálja, hogy a résztvevők által felvitt és nyilvánossá nem tett adatokat csak a résztvevők előzetes beleegyezésével adja át harmadik személynek. A Gépközvetítő Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a látogatók által megadott adatokat saját felhasználás céljából tárolja és azok segítségével a későbbiekben információkat ill. ajánlatokat küldjön az adatok tulajdonosa részére, üzletszerzés céljából. A megadott adatokat a rendszerünkből az adatok tulajdonosának kérésére töröljük, amennyiben azt az adatok tulajdonosa írásban jelzi felénk az info@gepkozvetito.hu e-mail címen, vagy postai úton.

 

A Gépközvetítő Kft., mint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő, a fenti bevezetőben megfogalmazott vállalásának leget téve, ezúton teszi közzé az adatvédelmi – és adatkezelési elveit és adatvédelmi politikáját is magában foglaló– szabályzatát, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.  A Gépközvetítő Kft. hangsúlyosan figyelmet fordít a honlapját meglátogató felhasználók személyes adatainak védelmére.

 

Jelen szabályok kialakításakor az Infotv. rendelkezésein túl különös tekintettel vettük figyelembe az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az „ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62557/2013.

 

I. Értelmező rendelkezések

 1. Adatkezelő: Gépközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:                                   7400 Kaposvár, Dombóvári út 18.

fióktelep:                                  HU-9123 Kajárpéc, Újtelep utca 1.

adószám:                                   23907788-2-14 (HU23907788)

cégjegyzékszám:                      Kaposvári Törvényszék Cégbírósága, 14-09-312545

számlavezető pénzintézet:    Budapest Bank Zrt. Kaposvári Fiók (7400 Kaposvár, Fő utca 3.)

pénzforgalmi jelzőszám:         10103214-10148200-01003004

honlap:                                       http://www.gepkozvetito.hu (a továbbiakban: honlap)

elektronikus levél:                   info@gepkozvetito.hu

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Érintett tehát különösen az általános szerződési feltételek értelmében megbízást adó, illetve szolgáltatást megrendelő gazdasági alany, a honlapot igénybe vevő felhasználó és az adatkezelő munkavállalója.
 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 3. Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 4. Információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkének (2) bekezdésében biztosított, mindenkit megillető „személyes adatai védelméhez” való jognak azon alapvető tartalma, hogy minden természetes személy maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.
 5. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 6. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
 7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.
 8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 9. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, függetlenül annak módjától és formájától.
 10. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
 11. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 13. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 14. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
 15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
 16. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
 17. Adathordozó: bármely alakban, bármilyen eszköz felhasználásával és bármilyen eljárással előállított, személyes adat tárolására alkalmas továbbá személyes adatot tartalmazó anyag.
 18. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 19. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 20. Az adatkezelő által kezelhető személyes adatok köre különösen:
  1. név (természetes személy esetén vezeték- és keresztnév, nem természetes személy esetén elnevezés)
  2. születési név (természetes személy esetén vezeték- és keresztnév)
  3. születési hely és idő
  4. anyja születési neve (vezeték- és keresztnév)
  5. lakóhely, vagy tartózkodási hely, nem természetes személy esetén székhely, vagy telephely
  6. számlavezető pénzintézet és bankszámlaszám
  7. telefonszám
  8. elektronikus levelezési cím, skype azonosító, IP cím
  9. nem természetes személy esetén adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma)
  10. munkavállaló természetes személynek a fentieken túl az adószáma és a társadalombiztosítási azonosító jele; állampolgársága; személyi alapbére; munkaidejének hossza (teljes munkaidő, részmunkaidő); iskolai végzettsége, szakképzettsége; a munkaviszonya létrejöttének időpontja; a munkaviszonya megszűnésének időpontja.
 21. ÁSZF: külön, a honlapon elérhető dokumentumban meghatározott általános szerződési feltételek, amely meghatározza az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás tartalmát is.
 22. Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410 ; elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu
 23. Felhasználó: aki a honlapon keresztül az alapvető személyes adatainak megadásával az adatkezelőtől a szolgáltatására vonatkozóan ajánlatot kér, illetve aki feliratkozik az adatkezelő által küldött hírlevélre.

 

II. Az adatkezelés alapelvei

 1. Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése értelmében mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:43. § e) pont II. fordulat alapján a személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a személyes adatok védelméhez való jog megsértése.
 2. Személyes adat a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 3. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 4. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 5. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 6. A személyes adatok kezelésének meg kell felelni a tisztesség és törvényesség követelményeinek.
 7. Az érintett kérésére az adatkezelőnek a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak figyelembevételével biztosítania kell, hogy a felhasználó díjmentesen megismerhesse a fizetendő ellenszolgáltatásra és egyéb fizetési adatokra vonatkozó információkat.
 8. A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerülhet a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generálhat. Az adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.
 9. Minden olyan estben, ha az érintett által szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

III.      Az adatkezelés jogalapja

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A jogalapban rögzített mérlegelési lehetőség nem érvényesül a két hivatkozott jogalapon végzett adatkezelésre, és nincs lehetőség az adatkezelésre az új jogalapon akkor, ha azt törvény már előírja, vagy ha arra az érintett hozzájárulása alapján kerül sor.
 2. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul.
 3. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 4. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 5. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 6. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik, erre az adatkezelő minden esetben felhívja a figyelmet. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése tehát a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
 7. Az adatkezelés időtartamát az adatkezelő attól az időponttól számítja, hogy az adatkezelő és az érintett között a szolgáltatás az ÁSZF alapján, illetve az honlap vonatkozásában sikeres regisztrációt követően létrejön. Az adatkezelés a regisztráció törlésével véget ér, de a keletkezett adatokat az adatkezelő további 5 évig őrzi. Tekintettel ugyanis arra, hogy a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával kerül sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 8. Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő és az érintett a közöttük fennálló jogviszony keretében történő ügyintézés során, illetve az ÁSZF-ben rögzített módon a jogait gyakorolhassa, és kötelezettségeit teljesíthesse a szolgáltatás legmegfelelőbb teljesítése érdekében. Az adatkezelés a honlap szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint  az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolat fenntartását és közvélemény kutatást is szolgálja. Ennek körében az adatok felhasználására kerül sor többek között az adatkezelő szolgáltatásának és az érintett ellenszolgáltatásának teljesítéséhez, a szolgáltatás minőségének ellenőrzéséhez, fejlesztéséhez, a szolgáltatással kapcsolatos információk, illetve tájékoztatások eljuttatásához is. Az adatkezelő jogosult az érintett adatait a szolgáltatásával, az igényérvényesítéssel, a hibabejelentéssel kapcsolatban gyűjteni, felvenni, rögzíteni, rendszerezni, tárolni, az érintett bejelentése alapján módosítani, vagy felhasználni.
 9. Az adatkezelő az érintett által a szolgáltatás igénybevétele során a szolgáltatás nyújtása céljából a részére hozzáférhetővé tett adatokat kizárólag az ÁSZF-ben foglaltak teljesítése és az azzal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve a honlap szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint  az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolat és a közvélemény kutatás érdekében bizalmasan kezeli. Az adatkezelés megfelel az ÁSZF-ben, illetve jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes.
 10. Az ÁSZF és a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával, illetve a szolgáltatásra irányuló szerződés aláírásával, valamint a honlap regisztrációt követő használatával az érintett hozzájárul adatainak az ÁSZF-ben és jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 11. Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok, illetve az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében. Kétség esetén azonban azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
 12. Az adatkezelést végző munkavállalók kötelesek az általuk megismert személyes adatokat az alább kifejtettek alapján titokként kezelni és megőrizni.
 13. Az adatkezelő szervezeti rendszerén belül az érintettek személyes adatai a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig – csak olyan szervezeti egységhez továbbíthatók, amely a munkaviszonnyal, illetve a felhasználói jogviszonnyal, valamint a szolgáltatásra irányuló jogviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat lát el. Az adatkezelő szervezetén belüli adattovábbítással kapcsolatos konkrét kérdéseket minden adatkezelés esetében külön kell megállapítani, és külön nyilvántartásában kell rögzíteni. Az adatkezelő által foganatosított és különböző célra irányuló adatkezelések csak törvényes cél érdekében, indokolt esetben, ideiglenesen kapcsolhatók össze. Azonban az adatkezelések összekapcsolásával kapcsolatos legfontosabb tényeket (így különösen a feladat megnevezését, az összekapcsolás célját, rendeltetését, az összekapcsolás időpontját és tartalmát, illetve időtartamát, az összekapcsolást végző személy nevét, beosztását, szervezeti egységének, irodájának és telefonszámának a megjelölését, az összekapcsolt adatok körét, valamint az összekapcsolás módszerét) az adatkezelő írásban rögzíti, és 5 évig őrzi.
 14. Az adatkezelő által üzemeltetett honlapon lehetőség van hírlevélre, vagy más értesítésre történő feliratkozásra. Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
 15. Az adatkezelőn kívüli szervtől, vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az érintett ahhoz írásban hozzájárul, vagy az adatközlést jogszabály írja elő. Az érintett hozzájárulásától függetlenül kell teljesíteni a büntető ügyekben eljáró hatóságoktól – rendőrség, bíróság, ügyészség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal – valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkereséseket. A megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos legfontosabb tényeket (így különösen a megkeresést kezdeményező szerv, vagy személy megnevezését, postacímét, telefonszámát, az adatkérés célját és rendeltetését, az adatkérés jogszabályi alapját, illetve az érintett nyilatkozatát, az adatkérés időpontját, az adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatkezelés megnevezését, az adatszolgáltatást teljesítő szervezeti egység megnevezését, az érintettek, valamint a kért adatok körét, valamint az adattovábbítás módját) az adatkezelő írásban rögzíti és 5 évig őrzi.
 16. Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek az Infotv. 14. §-ban foglalt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban, vagy az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás kötelező szervezeti szabályozásnak megfelelően történik. Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbíthatók harmadik országba. Az Európai Gazdasági Térség megállapodásban részes államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. A megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos legfontosabb tényeket (így különösen az adattovábbítás címzettjének megnevezését, postacímét, telefonszámát, az adattovábbítás célját és rendeltetését, az adattovábbítás jogszabályi alapját, illetve az érintett nyilatkozatát, az adattovábbítás időpontját, az adattovábbítást teljesítő szervezeti egység megnevezését, az érintettek, valamint a kért adatok körét, valamint az adattovábbítás módját) az adatkezelő írásban rögzíti és 5 évig őrzi.
 17. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala – kivéve, ha azt törvény rendeli el – tilos. Az adatkezelőről szóló – személyes adatokon is alapuló – statisztikai adatok azonban közölhetők.

 

IV. Az adatbiztonság követelménye

 1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv. és az adatkezelésre irányadó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. Az adatkezelő által vezetett nyilvántartásban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére és a rendelkezésére álló legjobb technológiát kell az érintettek magánszférájának védelme érdekében alkalmazni. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget, illetve aránytalan költséget jelentene az adatkezelőnek.
 7. A nem elektronikus kezelésű irattári kezelésbe vett papír alapú iratokat személyes adatok biztonsága érdekében jól zárható, száraz helyiségben kell elhelyezni. A folyamatosan aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá. A bér- és munkaügyi iratokat lezárt szekrényben, a szolgáltatásra irányuló jogviszonnyal kapcsolatos iratokat pedig zárható helyiségekben, zárható iratszekrényekben kell őrizni. Az iratok archiválását évente egyszer el kell végezni.

 

V. Az érintettek jogai és érvényesítésük

 1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő külön tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett a kezelt adatok körébe be is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ez alatt az érintett más, harmadik személy adatait ne ismerhesse meg. A betekintést az erre irányuló kérelem beérkezését követő 25 napon belül kell az adatkezelőnek biztosítani. Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából külön nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 3. Az adatkezelő az esetleges adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 4. Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben olyan költségtérítést kell megállapítani, amely fedezi a tájékoztatással kapcsolatban felmerült közvetlen és közvetett költségeket, amelynek összege külön költségjegyzékben foglaltan kerül megállapításra, azonban nem haladhatja meg a 10.000.- HUF, azaz tízezer forint összeget tájékoztatásonként. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén, illetve e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében (XIII/1-5. bekezdés), valamint az Infotv. 19. §-ban meghatározott esetekben (V/9. bekezdés) tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
 5. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő a valóságnak nem megfelelő adatot, annak észlelésétől számított 30 napon belül helyesbíti.
 6. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett azt kéri; az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; illetve azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Abban az esetben, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. Az adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Az adatkezelés megszűnésekor továbbá az adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó iratok közül az esetlegesen külön törvény szerint minősítettnek minősülő iratokat a felülvizsgálatra jogosultnak, illetve az esetlegesen nyugdíjbiztosítási adatokat tartalmazó iratokat az illetékes nyugdíjbiztosítási szervnek átadja, a selejtezhető iratok megsemmisítéséről az irányadó jogszabályok alapján gondoskodik.
 7. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Amennyiben az érintett pontatlan, hiányos, vagy valótlan adatokat ad meg, a következményekért az érintett felel, az adatkezelő az adatok pontatlanságából, hiányosságából, vagy valótlanságából eredő mindennemű kárért kizárja a felelősségét. Az érintett által megadott adatok pontatlansága, hiányossága, vagy valótlansága az adatkezelő igényérvényesítésének az akadályát sem képezheti, az ezen ok miatt keletkezett valamennyi többletköltség az érintettet terheli.
 8. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 9. Az Infotv. 19. § értelmében az érintettnek az Infotv. 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 10. Az érintett a jogainak megsértése esetén az alább részletezett módon bírósághoz fordulhat, és az Infotv., valamint a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján érvényesítheti jogait. A per elbírálása törvényszéki hatáskörébe tartozik. Az érintett személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén a Hatósághoz fordulhat, és kérheti a Hatóság vizsgálatát is.

 

VI. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye

 1. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelő közli, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
 2. Az érintettet az adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen jelen adatvédelmi szabályzatban tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy az érintett személyes adatait az adatkezelő a hozzájárulása alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

VII.    Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 3. Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az előző, VII/2. bekezdésben rögzített határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 4. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az előző, VII/3. bekezdés szerinti felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidő lejártától számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
 5. Ha az adatkezelő a VII/3. bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
 6. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

VIII.   Bírósági jogérvényesítés

 1. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a VII. pontban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 2. Az eljárás során azt, hogy az adatkezelés az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az Infotv. 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 3. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a VII. pontban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 5. Ha a bíróság a VII. pontban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintettnek az Infotv. alapján védett jogai megkövetelik.

 

IX. Kártérítés és sérelemdíj

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

X. Az adatvédelem szervezeti keretei

 1. Az adatkezelő cégjegyzékbe bejegyzett mindenkori ügyvezetője felelős, vagy cégjegyzékbe bejegyzett mindenkori ügyvezetői felelősek az adatkezelő adatkezelésének jogszerűségéért és az adatvédelmi feladatok ellátásáért.
 2. Az adatkezelő esetleges szervezeti egységének vezetői felelősek azért, hogy az irányításuk vagy vezetésük alatt álló szervezeti egységeknél az adatkezelés a jogszabályokban és a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint történjen. Gondoskodnak a külső szervektől, személyektől érkező, az adott szervezeti egység feladatkörébe tartozó személyes adatokat érintő adatkezelésekkel kapcsolatos megkeresések teljesítéséről. Gondoskodnak a jelen adatvédelmi szabályzat által előírt, s az irányításuk alatt álló szervezeti egységet érintő nyilvántartások vezetéséről.
 3. Az adatkezelő munkavállalói kezelik és titokként megőrzik a feladatuk, illetve a munkakörük ellátása során birtokukba került adatokat. Ügyelniük kell a nyilvántartások biztonságos kezelésére és tárolására. Gondoskodnak arról, hogy az általuk vezetett nyilvántartások adataihoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az adatkezeléssel kapcsolatosan feltárt visszásságot kötelesek haladéktalanul az illetékes személynek jelezni és az iránymutatása alapján megszüntetni. Az adatkezelő munkavállalói kötelesek betartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat.

 

XI. Az adatkezelés részletes szabályai

 1. A felhasználói nyilvántartás vezetése során az adatkezelés célja az érintettek adatait tartalmazó nyilvántartás folyamatos rendelkezésre tartása, a felhasználókkal való kapcsolattartás, a felhasználói vélemények összegzése, illetve a közvélemény kutatás és felek között fennálló jogviszonyra vonatkozó tények dokumentálása.
 2. A felhasználói nyilvántartás adatai a felhasználókkal való kapcsolattartás, a felhasználói vélemények összegzése, illetve a közvélemény kutatás szervezési és adminisztratív feladatainak ellátására használhatók fel.
 3. Az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása és esetlegesen törvény kötelező rendelkezése.
 4. A felhasználói nyilvántartás alapját elsősorban az érintettek hozzájárulása alapján megadott adatok képezik. Az adatfelvétel módja adategyeztető lap, megbízási szerződés, külön nyilatkozat, így különösen a honlap igénybevételével történő ajánlat kérés. Az érintett az adatkezelővel kötött szerződésben hozzájárul mindazon adatai kezeléséhez, amelyek a szerződés végrehajtásához szükségesek. Az adatok megadása egyben a szolgáltatás igénybevételének és a megbízási szerződés megkötésének is feltétele. Amennyiben az adat kezelése a szerződés teljesítéséhez nem szükséges, az adatkezelő az adatot csak akkor kezeli, ha az érintett azt önkéntesen rendelkezésére bocsájtja.
 5. Kezelt adatok köre kiterjed a megbízási szerződésben rögzíteni szükséges a felhasználó és egyéb szerződő felek azonosító adataira. Ezen adatok kezelésének célja az érintett beazonosítása és a kapcsolattartás. Az adatok bejelentésének, illetőleg az adatok megváltozása bejelentésének elmulasztása esetén, az adatkezelő a személyi és lakcímnyilvántartásból az adatok megismerését kezdeményezheti. A kapcsolattartás megkönnyítése érdekében az adatkezelő kezeli az érintettek és egyéb szerződő, illetőleg az adatkezelővel kapcsolatba kerülő személyek elérhetőségi adatait, így különösen telefonszámát és/vagy elektronikus levelezési címét és/vagy skype azonosítóját stb. Az adatkezelő jogosult a nyilvános adatbázisok adatait e körben felhasználni. Az adatok helyességének ellenőrzése és pontosságának biztosítása érdekében, az érintett hozzájárulása esetén, az adatkezelő jogosult az érintettek okmányairól másolat készítésére. A természetes személy személyazonosságát – a személyazonosító igazolványon túl – minden olyan hatósági igazolvány igazolja, mely tartalmazza a természetes személy nevét, születési helyét, születési idejét, állampolgárságát, anyja nevét, nemét, arcképét, sajátkezű aláírását (ha a 14. életévét betöltötte), illetőleg a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy törvényes képviselőjének aláírását és a személyazonosító igazolvány okmányazonosítóját és érvényességi idejét. Ilyen adattartalmú hatósági igazolványnak minősül különösen az érvényes útlevél, vagy az új típusú, kártya formátumú vezetői engedély. A felsorolt, illetve az előzőeknek megfelelő adattartalmú érvényes hatósági igazolványok bemutatása esetében személyazonosítás céljából – jogszabályban meghatározott kivételekkel – a természetes személy nem kötelezhető más, a személyét azonosító okmány bemutatására.
 6. A felhasználó adatainak kezelője az adatkezelő munkavállalója. A nyilvántartás számítógépes adatbázisban történik. Az adatbázis adatait csak az adatkezelő munkavállalói kezelhetik, abból adatokat csak a jelen szabályzat szerint továbbíthatnak.

XII.    Az üzleti titok

 1. Üzleti titok az adatkezelő gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.
 2. Az adatkezelő munkavállalói a munkaszerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a munkájuk során tudomásukra jutott valamennyi üzleti titkot, valamint az adatkezelőre, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrzik. Ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személyekkel olyan adatot, amely a munkakörük betöltésével kapcsolatosan jutott a tudomásukra, és amelynek közlése az adatkezelőre, vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. Ezen titoktartási kötelezettség a munkaviszony megszűnése esetén is időbeli korlátozás nélkül kötelezi a munkavállalókat. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

 

XIII.  Az adatkezelés esetleges korlátai

 1. Az Infotv. 9. § értelmében ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő esetlegesen személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat kezelésének lehetséges célját, kezelésének lehetséges időtartamát, továbbításának lehetséges címzettjeit, érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását (XIII. pontban a továbbiakban adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (XIII. pontban a továbbiakban adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.
 2. Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását adta.
 3. Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja az alkalmazandó adatkezelési korlátozásról.
 4. A XIII/2. pontban meghatározott hozzájárulást az adatkezelő akkor adhatja meg, ha az nem ütközik a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi rendelkezésbe.
 5. Az adattovábbító adatkezelőt – kérelmére – az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes adatok felhasználásáról.

 

XIV.   Közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) klauzula

 1. Jelen szabályzat alkalmazásában közvetlen üzletszerzés azoknak a közvetlen megkeresés módszerével (így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján) végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az adatkezelő termékeinek vagy szolgáltatásainak értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklám tv.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók, a felhasználók, vagy kereskedelmi partnerek részére.
 2. Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog (termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (reklám).
 3. Reklám természetes személy címzettnek közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy más ezzel egyenértékű kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó közvetlen megkeresés reklámot nem tartalmazhat, ide nem értve a vállalkozás nevét és megjelölését. Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve – amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.
 4. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a XIV/7. bekezdésben meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám az ezen bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető.
 5. Kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó – egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével azonos tartalmú – a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető.
 6. Az adatkezelő azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.
 7. Az adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
 8. A XIV/4. bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének XIV/6. bekezdés szerinti megtiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen. Minden esetben egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti, továbbá – a XIV/6. bekezdés szerinti esetben – ebből a célból az ugyanazon reklámozó érdekében ugyanazon címzett részére első alkalommal küldött reklámküldeménynek tartalmaznia kell a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevelet.
 9. Jelen szabályzat alkalmazásában elektronikus hirdetés bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy – a beszédcélú telefonhívás kivételével – elektronikus hírközlés útján közölt: – minden olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely termék, illetve szolgáltatás értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a az adatkezelő neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy a termékeik ismertségének növelésére irányul, – társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás. – az olyan közlés, amelynek célja kizárólag a XIV/3. bekezdésben előírt hozzájárulás kérése.
 10. Önmagában nem minősül elektronikus hirdetésnek a vállalkozás, egyéb szervezet vagy személy tevékenységéhez közvetlen hozzáférést lehetővé tevő információ közlése, különösen a domain név vagy az elektronikus levelezési cím és a vállalkozás, szervezet vagy személy árujára vagy arculatára vonatkozó, a vállalkozástól, szervezettől vagy személytől független közlés, különösen abban az esetben, ha a közlés anyagi ellenszolgáltatás nélkül történik.
 11. Az elektronikus hirdetéshez kapcsolódóan egyértelmű tájékoztatást kell adni az elektronikus hirdetés e jellegéről, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára; az elektronikus hirdető, illetve elektronikus hirdetés elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján történő küldése esetén a valós feladó személyéről, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára; az eladásösztönző ajánlat – így különösen az árengedmény, ráadás, illetve ajándék – ilyen jellegéről, igénybevételének feltételeiről; valalmint az eladásösztönző vetélkedő vagy nyereményjáték ilyen jellegéről, az abban való részvétel feltételeiről.
 12. Tilos közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás, valamint a Reklám tv. hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, a Reklám tv. szerinti reklámnak nem minősülő tájékoztatás céljából olyan érintettel kapcsolatot kezdeményezni, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen kapcsolatfelvételt fogadni.
 13. Az érintett kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási, közvélemény- és piackutatási célú küldemény továbbítása, amelyből nem ismerhetők fel a feladó azonosító adatai.
 14. A közvetlen üzletszerzés a következő háromféle adatkör kezelését teszi, illetve teheti szükségessé: a címzettek elérhetőségi adatai (pl. postázási cím, e-mail cím, telefonszám, skype azonosító stb.); a címzettek személyazonosító adatai (elsősorban név); illetve a címzettek érdeklődési körére vonatkozó egyéb adatok. Az ezen csoportokba sorolt kezelhető adatokról az adatkezelési cél ismeretében kell határozni.

 

XV. Befejező nyilatkozatok

 

A Gépközvetítő Kft., mint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő a fenti adatvédelmi szabályzat megalkotásával és az adatok kezelési elveinek és adatvédelmi politikájának jelen szabályzatba foglalásával eleget tett a reá irányadó jogszabályi kötelezettségeinek.

A jelen adatvédelmi szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Magyarországon hatályos és vonatkozó jogszabályok, illetve az Európai Unió általános hatályú közvetlenül alkalmazandó vonatkozó jogi aktusainak előírásai az irányadóak, elsősorban azonban a Ptk. és az Infotv., valamint a Reklám tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az érintett és az adatkezelő a jelen adatvédelmi szabályzat vonatkozásában felmerülő esetleges vitás kérdéseket elsősorban békés úton, kölcsönösen együttműködve, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Abban az esetben, ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a felek a felmerülő jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Kaposvári Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Gépközvetítő Kft. ismételten kiemeli, hogy tiszteletben tartja, védi és titkosan kezeli az Ön személyes adatait, hangsúlyosan figyelmet fordít a honlapot meglátogató felhasználók személyes adatainak védelmére, ennek érdekében megteszi a megfelelő és korszerű biztonsági intézkedéseket.

Külön felhívjuk végül valamennyi felhasználónk figyelmét arra, hogy az internet használatával együtt járhatnak  különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek, így javasoljuk felhasználóinknak, hogy személyes adataik védelme érdekében használjanak PET technológiát (Privátszférát Erősítő Technológia). Számos honlapon találnak a használatukra vonatkozó információt.

Néhány gép ajánlataink közül